Ekstra Plan

Ekstra Plan, sağlık risklerini yüksek teminatlarla güvence altına alan, Can Sağlığı Sigortası’nın en geniş kapsamlı planı.
 
* Belirtilen alternatifler arasından tercih yapılabilir.Teminatlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tablodaki Teminat başlıklarına tıklayınız.

TEMİNATLAR

Sağlık Poliçe Primi Koruma Teminatı

Sigorta Ettirenin işsizlik ve/veya geçici iş göremezliği durumunda,  vade tarihi   riskin gerçekleştiği ay ve sonrasında olan  prim taksitleri Özel Şartlarda belirtilen kapsam ve limitler doğrultusunda teminat altına alınmaktadır. Bu teminat sigorta ettirenin gerçek kişi ve 18 – 64 yaş arasında olduğu poliçeler için geçerlidir. Teminat kapsamına ilişkin detaylı açıklamalar Can Sağlığı Sigortası Özel Şartlarında yer almaktadır.

Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı

Bu teminat kapsamında, yurt içinde hastanede yattığınız süre boyunca yapılan yatak-yemek, refakatçi, doktor vizitesi, ilaç, teşhis yöntemleri giderleri, ameliyat ile ilgili giderler, yoğun bakım ve sarf edilen malzeme ve küçük müdahale giderleri, TELEMED24 ağına dahil ve bu teminat ile ilgili anlaşmalı sağlık kurumlarında, seçiminize göre %80 ya da %100 oranında ve limitsiz olarak karşılanır. Yatarak veya ayakta gerçekleşmiş olduklarına bakılmaksızın kemoterapi, radyoterapi, koroner anjiyografi, diyaliz ve böbrek taşı kırma (ESWL) giderleri bu teminat kapsamında sigortanın ikinci yılından itibaren karşılanır. Ameliyat veya yoğun bakım gerektiren tedaviden sonra iki ay içerisinde gerçekleşen ve tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi giderleri 2.500 TL limit ile teminat altına alınırken, ameliyat için zorunlu protezler (kalp kapakçığı vb) de Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı’ndan karşılanmaktadır. Ürün özel şartlarında belirtilen kapsamdaki; tedavisinin bir parçası olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel tıbbı malzemeler 1.000 TL limit ve seçilen plana bağlı olarak %80 veya %100 teminat yüzdesi ile Yardımcı Tıbbi Malzeme Teminatı’ndan karşılanmaktadır. Evde Hemşire Bakım Giderleri, yılda 8 hafta ile sınırlı olmak üzere Hastane Hizmetleri teminatının ödeme yüzdesi ile aynı oranda karşılanmaktadır.

Yurt Dışı Hastane Hizmetleri Teminatı

Yurt Dışındaki sağlık giderleriniz için limit, yıllık 10.000 USD ya da 75.000 USD’dir. Tedavinin Türkiye’de yapılamayacağı sağlık kurulu kararı ile belirlendiyse, bu limit yıllık 300.000 USD’ye yükselmektedir. Yurtdışındaki küçük müdahale giderleriniz için ise limit 1.000 USD’dir ve Yurtdışı Hastane Hizmetleri teminatı limiti dahilinde karşılanır. Yurt dışındaki tedavileriniz %80 oranında karşılanır.

Aile Planlaması Teminatı

Ekstra planın seçilmesi halinde otomatik olarak verilen 2.000 TL tutarındaki bu teminat limitini, isterseniz farklı bir prim ödeyerek  ikinci yıldan itibaren 3.500 TL, 5.500 TL, 7.500 TL limitleri arasında  bir tutara yükseltebilirsiniz. İkinci yıldan itibaren kullanılabilen bu teminatla, doğum ve hamilelik ile ilgili giderleriniz yıllık limitiniz dahilinde karşılanır. Sık tekrarlanan (doğum kontrol hapı, kondom vb.) aile planlanması yöntemleri teminat kapsamı dışındayken, sık tekrarlanmayan aile planlaması yöntemleri [kısırlaştırma (tüp ligasyonu ve vasektomi), spiral uygulaması (spiral ücreti dahil), implanon vb.] poliçenizde yazılı Aile Planlaması Teminatı Yıllık Limitinin % 20’sine kadar ve yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır. Aile Planlaması teminatı kapsamındaki tüm giderler, bu teminatın bir önceki yılda seçilmesi kaydıyla geçerli olup, teminata ilişkin giderler seçildiği ilk yıl kapsam dışındadır. Bu teminat poliçede çocuk kapsamında olan kişiler için geçerli değildir. Aile Planlaması teminatının kullanılmasına hak kazanılması durumunda annenin doğum için hastaneye yatışından, bebeğin taburcu oluşuna kadar gerçekleşen bebeğe ait tüm sağlık giderleri, annenin kalan Aile Planlaması limiti ve teminat yüzdesi dahilinde karşılanır ve bebeğin hastaneden çıkışını takip eden 30 gün içerisinde sağlık bilgilerinin beyan edilerek priminin ödenmesi halinde bebek “Yapı Kredi Sigorta Bebeği” haklarını kazanır. Yapı Kredi Sigorta Bebeğinin doğuştan gelen hastalık ve sakatlıkları teminat kapsamındadır. İlk yıl istisnaları bu çocuklar için uygulanmayacaktır.

Ayakta Tedavi Paketi

Bu teminat, 2 seçenekten oluşmaktadır. 1. seçenek, limitsiz, %80 teminat yüzdesi ile; 2. seçenek, yıllık 7.000 TL limitli, %100 teminat yüzdesi ile, diş tedavi ve aile hekimliği haricindeki tüm ayakta tedavi teminatlarını bir arada sunmaktadır. Doktor muayene, ilaç, koruyucu aşı giderleri, teşhis ve tedavi için tıbben gerekli görülen tahlil, röntgen, ürografi, ultrasonografi, sintigrafi, tomografi vb giderler ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi, doktor ücreti giderleri Ayakta Tedavi Paketi yıllık limiti dahilindedir. Ayakta ve yatarak gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın fizik tedavi giderleri 1.400 TL limit ile teminat altına alınmıştır. Anlaşmalı Hekim muayenehanesi uygulaması başlatılan illerde, anlaşmalı hekimlerce yapılacak muayene giderleri, poliçedeki teminat yüzdesinden bağımsız olarak %100’lü olarak teminat limiti dahilinde karşılanır. Diş muayenesi, diş çekimi, dolgu, porselen köprü, dişeti temizliği vb. işlemler ile diş ve çene cerrahlarının yaptığı her türlü operasyon, diş hekimlerinin yazdığı reçeteler, diş teminatının seçilmiş olması kaydıyla, poliçe priminin %30’una kadar belirlenen yıllık limit dahilinde, %80 teminat yüzdesi ile karşılanır.

Tamamlayıcı Limitsiz Ayakta Tedavi Teminatı

Bu teminat Ekstra Plan, yıllık 7.000 TL limitli, %100 teminat yüzdeli 2. seçeneği tercih eden herkese, prim alınmaksızın Yurt İçi Hastane Hizmetleri Paketine ek olarak verilmektedir. Ayakta Tedavi Paketi teminatları kapsamında yer alan Doktor Muayene, İlaç, Teşhis Yöntemleri giderlerinin yıl içinde 10.000 TL’sını aşması durumunda, aşan bu kapsamdaki Türkiye’de yapılan tüm ayakta tedavi giderleri sigorta yılı sonuna kadar limitsiz ve %100’lü olarak karşılanır.

Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü

Can Sağlığı poliçesi planlarında¸ ücretsiz olarak verilen bu teminat, koruyucu sağlık hizmetini amaçlayan, yaş ve cinsiyete göre değişen anlaşmalı aile hekimi muayene ve tetkik giderlerini yıllık limit dahilinde kapsamaktadır. Yaş ve cinsiyete göre farklılaşan işlemler: Aile Hekimi muayenesi: Tüm yaş gruplarında yılda üç defa ile sınırlıdır. Tetkikler: 1. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, 0-18 yaş arasındaki çocuk kapsamındaki sigortalılara yılda bir defa yapılır. 2. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlık Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, EKG, PA AC Grafi; 19-40 yaş arasındaki kadın ve erkek sigortalılara yılda bir defa yapılır. 3. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlık Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA AC Grafi, Mammografi; 41 yaş üzerindeki kadın sigortalılara yılda bir defa yapılır. 4. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlık Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA AC Grafi, PSA; 41 yaş üzerindeki erkek sigortalılara yılda bir defa yapılır. Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü teminatı kullanımı listesi poliçenizin ekinde yer alan anlaşmalı kurumlarda bulunan Yapı Kredi Sigorta Aile Hekimlerince gerçekleştirilir. Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü teminatınızı kullanmak için Aile Hekimleri Listesinden, evinize veya işyerinize en yakın olan kurumu seçmeniz ve randevu alarak, Aile Hekimi’ne gitmeniz yeterli olacaktır.

Ferdi Kaza Teminatı

Sigortalının kaza sonucu yaşamını kaybetmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede belirtilen limitler dahilinde geçerlidir. Bu teminat, poliçede çocuk kapsamında olan kişiler için geçerli değildir.

Telemed24 Hizmet Ağı

Yapı Kredi Sigorta ile anlaşmalı olan ve bu anlaşma gereğince, sigortalılarımızın kartlarını kullanarak veya Yapı Kredi Sigorta’dan provizyon alarak teminat limitleri ve yüzdeleri dahilinde ücret ödemeden hizmet alabildikleri hastane, poliklinik, tanı merkezi, eczane ve hekim muayenehaneleridir. TELEMED24 hizmet ağındaki sağlık kurumları anlaşmalı hekim muayenehaneleri dışında A ve B olmak üzere 2 kategoride tanımlanmıştır. A grubu kurumlar, B Grubu kurumlar da dahil olmak üzere, tüm anlaşmalı sağlık kurumlarını kapsamaktadır. B grubu kurumlar ise Yapı Kredi Sigortanın TELEMED24 hizmet ağına dahil Türkiye’de geçerli daha dar kapsamlı anlaşmalı sağlık kurumu grubudur.